Retourneren

I. Retourneren

Als de door u gekochte Goederen defect blijken te zijn of de uitvoering van het contract niet in overeenstemming was met ons Reglement, kunt u een klacht indienen in elke gewenste vorm, bijvoorbeeld:

a)    

KLACHTENFORMULIER

b) per e-mail naar het volgende adres: contact@neonail.nl

Bij voorkeur dienen wij een klacht in via het elektronische formulier, maar de beslissing over de keuze van de vorm van melding is aan u.

Bij twijfel kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

+31 689921593

Als verkoper zijn wij verantwoordelijk voor gebreken aan de goederen als deze binnen 2 jaar vanaf de datum van de aankoop- of leveringsovereenkomst worden onthuld in het geval van een overeenkomst op afstand, evenals voor eventuele gebreken die verband houden met de uitvoering van het contract.

Om uw per e-mail ingediende klacht efficiënt in behandeling te kunnen nemen, raden wij u aan de volgende gegevens bij te voegen: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, onderwerp van de klacht en bestelnummer, onder vermelding van uw verzoek, alle omstandigheden onderbouwing van de klacht, datum van constatering van het gebrek en, voor zover mogelijk, foto's van het gebrek.

Na het indienen van de klacht ontvangt u van ons uitgebreide informatie over de vervolgstappen in de procedure. Als u wordt gevraagd de geadverteerde goederen terug te sturen, denk er dan aan deze zo te beveiligen dat beschadiging tijdens het transport wordt voorkomen. Voeg ook een klachtenformulier toe. Als u een consument bent (u heeft een aankoop gedaan die geen verband hield met uw bedrijfs- of beroepsactiviteit) of een ondernemer die volgens de wettelijke bepalingen de rechten van een consument heeft (u heeft een aankoop gedaan die verband houdt met uw bedrijfsactiviteit , maar het voorwerp van de overeenkomst, d.w.z. de gekochte goederen, bestaat niet voor u van professionele aard, die wordt bepaald in verband met het onderwerp van uw bedrijfsactiviteit, ter beschikking gesteld op basis van de bepalingen in het Centraal Register en Economische activiteit), en als resultaat van de verificatie van de goederen, de klacht gegrond blijkt te zijn, zullen wij u de verzendkosten van de geadverteerde goederen terugbetalen.

We zullen binnen 14 dagen op uw klacht reageren vanaf de datum van ontvangst van uw bericht met de inhoud van de klacht of vanaf de datum van ontvangst van de geadverteerde goederen, als de ontvangst ervan nodig is om de klacht in behandeling te nemen.

 

Bij het indienen van een klacht heeft u het recht om te kiezen voor het volgende verzoek:

1. Recht op vermindering van de koopprijs.

2. Het recht om het koopcontract te herroepen.

3. Het recht om te eisen dat een gebrek wordt verholpen.

4. Het recht het product te vervangen door een product dat vrij is van gebreken.

 

U kunt ervoor kiezen om de goederen te vervangen door een defectvrij exemplaar of om de goederen in overeenstemming te brengen met het contract. In een dergelijke situatie zullen we het defect verwijderen of de goederen binnen een redelijke termijn vervangen door een defectvrij exemplaar, waarbij we proberen u geen onnodig ongemak te bezorgen. Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging die voortvloeien uit de acceptatie van de klacht en u zult dus geen kosten maken. Het is mogelijk dat we niet voldoen aan uw verzoek om de aankoopprijs te verlagen of het contract te annuleren als we de goederen onmiddellijk en zonder onnodig ongemak vervangen door een defectvrij exemplaar. In plaats van de door ons voorgestelde oplossing kunt u verzoeken om verwijdering van het defect of vervanging van het product door een product dat vrij is van gebreken, met vermelding van de wijze waarop aan het verzoek moet worden voldaan. Indien de uitvoering van een dergelijke claim echter onmogelijk blijkt te zijn of buitensporige kosten zou vergen, in vergelijking met de methode die wij voorstellen, zal het verzoek om het defect te verwijderen of het product te vervangen door een product dat vrij is van defecten niet worden uitgevoerd. Als de goederen eerder zijn gerepareerd of vervangen en ze nog steeds niet aan het contract voldoen, kunt u het koopcontract herroepen en een terugbetaling ontvangen. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de wet van 23 april 1964, het burgerlijk wetboek (i.e. Journal of Laws of 2020, item 1740, zoals gewijzigd).

II. Retourneren zonder opgaaf van reden - Herroeping van het verkoopcontract

Als u onze goederen via onze online winkel hebt gekocht als Consument (u heeft een aankoop gedaan die geen verband houdt met uw zakelijke of professionele activiteit) of als ondernemer die volgens de wet de rechten van een consument heeft (u heeft een aankoop gedaan) die verband houden met uw bedrijf, maar het voorwerp van de overeenkomst, dat wil zeggen de gekochte goederen, voor u geen beroepskarakter hebben, hetgeen wordt bepaald in verband met het onderwerp van uw bedrijfsactiviteit, ter beschikking gesteld op basis van de bepalingen in het Centraal Register en Economische Activiteit), kunt u binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen de koopovereenkomst zonder opgave van redenen herroepen.

Om dit recht uit te oefenen, dient u ons een verklaring van herroeping van het contract te sturen. U kunt deze verklaring op elke gewenste manier verzenden, b.v.

a) schriftelijk op het adres van onze maatschappelijke zetel, d.w.z.:

Cosmo Groep Sp. zo o.o. Sp. K.,

ul. Jasielska 10 a,

60 - 476 Poznań

b) per e-mail naar het volgende adres: contact@neonail.nl

c) via het elektronische herroepingsformulier dat beschikbaar is via de link:

HERROEPINGSFORMULIER

U kunt uw eigen verklaring van herroeping van het contract maken of de door ons opgestelde verklaring gebruiken, beschikbaar via de link:

HERROEPINGSFORMULIER

Om de bovengenoemde termijn voor het herroepen van het contract te halen, volstaat het om vóór het verstrijken van deze termijn een verklaring in welke vorm dan ook te sturen.

Na het indienen van de verklaring van herroeping van het contract, wordt deze als niet afgesloten beschouwd en worden de van u ontvangen betalingen teruggestort.

We zullen alle betalingen die we hebben ontvangen op grond van de Overeenkomst waarvan u de overeenkomst heeft herroepen, samen met de kosten van levering van de gekochte goederen, binnen uiterlijk 14 dagen na de datum van indiening van de verklaring van herroeping van het contract aan u terugbetalen, op voorwaarde dat we kunnen afzien van het terugbetalen van het geld totdat we de geretourneerde goederen hebben opgehaald of de goederen hebben ontvangen of een bewijs van retournering hebben ontvangen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om het product onmiddellijk na het indienen van de verklaring van herroeping van het contract terug te sturen naar het adres van onze maatschappelijke zetel, hierboven vermeld, maar niet later dan binnen 14 dagen vanaf de datum van indiening van de verklaring van herroeping van het contract. Hoe eerder wij de geretourneerde goederen ontvangen, hoe eerder het geld op uw rekening staat. Vergeet niet om het product zo vast te zetten dat het tijdens het transport niet beschadigd raakt. Tijdens het retourneren moet je de verzendkosten van het geretourneerde product dragen.

De terugbetaling zal worden gedaan met dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt bij het sluiten van het contract, tenzij je expliciet in het herroepingsformulier hebt aangegeven dat de terugbetaling op een andere manier naar keuze moet worden gedaan. Elke andere terugbetaling brengt geen extra kosten met zich mee.

Onthoud dat in geval van herroeping van het contract, u verantwoordelijk bent voor het verminderen van de waarde van de geretourneerde goederen, die het gevolg is van gebruik op een manier die het gebruik ervan overschrijdt om de aard, kenmerken en eigenschappen te controleren.

Houd er ook rekening mee dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op contracten voor de aankoop van goederen die worden verkocht in een verzegelde verpakking, waarvan de goederen na opening niet meer kunnen worden geretourneerd vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen.

Gedetailleerde informatie is opgenomen in de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (d.w.z. Journal of Laws of 2020, item 287, zoals gewijzigd), een consumentenwet die de betrekkingen regelt tussen de ondernemer en een aankoop die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf of beroepsactiviteit en een ondernemer die de rechten heeft van een consument, d.w.z. een natuurlijke persoon die een bedrijfsactiviteit uitoefent, indien hij een aankoop doet in verband met zijn activiteit, maar uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat het onderwerp niet van professionele aard is voor deze persoon, als gevolg van het onderwerp van de verrichte activiteit ter beschikking gesteld in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit.